δίαυλος

Με το περιληπτικό αυτό κείμενο επιχειρούμε να δώσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο αυτό που έχουμε οραματιστεί.

Πρόκειται επί της ουσίας για τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων και των προτεραιοτήτων μας που, κατά το πρώτο εξάμηνο της θητείας μας ως δημοτική αρχή, θα αποτυπωθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας.

Πρόγραμμα που θα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και θα περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου. Πρόγραμμα απαραίτητο για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, με αποτυπωμένη τη στρατηγική της δημοτικής αρχής, που προγραμματίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις, εμποδίζει την κατασπατάληση των πόρων, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αιρετών και του υπηρεσιακού προσωπικού, μετράει τους στόχους και διερευνά την ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διεκδικητική ικανότητά του Δήμου.

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και τις δυνατότητες του Δήμου μας.

Δεν αποτελεί φιλοδοξία μας να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα παραμείνει έκθεση ιδεών αλλά ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να σας υποσχεθούμε πολλά, για να πραγματοποιήσουμε λίγα όπως έκαναν οι προκάτοχοί μας. Προτιμούμε να σας υποσχεθούμε σήμερα λίγα και να πραγματοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας περισσότερα.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους σκοπεύουμε να βασιστούμε για την σύνταξη αλλά και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι οι εξής :

 

α) η διοικητική μεταρρύθμιση

β) ο δημόσιος χώρος και τα έργα υποδομής

γ) η οικονομία και ο τουρισμός

δ) ο πολιτισμός και ο αθλητισμός 

ε) η κοινωνική πρόνοια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ

 

Η διοίκηση έρχεται μέσα από τον ΔΙΑΥΛΟ επικοινωνίας με τους δημότες να εμπνεύσει, να δώσει το παράδειγμα συλλογικής  εργασίας και να εξασφαλίσει την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Ευθύνεται για την ορθολογική κατανομή προσωπικού και πόρων, την πολιτική προστασία, την ετοιμότητα του Δήμου και την άμεση ανταπόκριση με σεβασμό στον άνθρωπο, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Στόχος μας είναι ένα αποκεντρωμένο μοντέλο, με κατανομή ρόλων, ευέλικτο και αποτελεσματικό με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου αφού η πιο σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση είναι η “εσωτερική”.  Η επέμβαση, δηλαδή, στη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής – επικοινωνιών αλλά και νέες διοικητικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοσθούν με την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσω της οποίας απλοποιούνται οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτησή τους και συγχρόνως εξοικονόμηση πολλών ανθρωποωρών.

Πρώτες ενέργειές μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου και η ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των διαφορετικών εφαρμογών του Δήμου (διοικητικών, οικονομικών, portal, GIS κ.α.)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

Με την έννοια δημόσιος χώρος αναφερόμαστε στον αστικό κοινόχρηστο χώρο με όρους καθημερινής χρήσης προσαρμοσμένης στις νέες κοινωνικές ανάγκες, με επαρκή μείωση των αρνητικών αστικών επιπτώσεων και ιδίως της κυκλοφορίας για το φυσικό περιβάλλον και για τους ανθρώπους. Ο δημόσιος χώρος νοείται ως ευχάριστη και υγιής συνύπαρξη μεταξύ των αστικών και των φυσικών παραμέτρων, ως δυνατότητα πρόσβασης για όλες τις ομάδες σε διαφορετικά συστήματα μετακίνησης, στην δημιουργία πόλης ευχάριστης για περπάτημα. Όσον αφορά τα διάφορα έργα υποδομής είναι λάθος να υλοποιούνται αποσπασματικά και μεμονωμένα χωρίς να υπηρετούν τον γενικότερο σχεδιασμό για το Δήμο, την πόλη, τους οικισμούς.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων υποδομής είναι η αντίληψη της πόλης, του κάθε νησιού και κάθε οικισμού του Δήμου μας ως συνολικής οντότητας για να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν στο σύνολό του, όπως η σχέση τους με τους υδροβιότοπους (που περιβάλλουν την πόλη), η σχέση των οικισμών μας με την θάλασσα, η βιώσιμη μετακίνηση, η κυκλοφοριακή αναδόμηση, η (πιλοτική) ανάπλαση – ενίσχυση σημαντικών οικισμών της ενδοχώρας, η αναίρεση του αποκλεισμού των απομονωμένων νησιών μας (Κάλαμος και Καστός) κλπ.

 Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της αξιολόγησης φυσικών πόρων και των αναπτυξιακών προοπτικών τους, της ιεράρχησης επί μέρους αναπλάσεων, της ανάταξης των υποδομών κ.α.  Κοντολογίς μέσω της διαχείρισης του δημόσιου χώρου μέσα από την αντίληψη του Δήμου ως ενιαίας οντότητας.

 Παρεμβάσεις χωρίς σχέδιο και έργα για τα έργα έχουν προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην κλίμακα του τοπίου και την εικόνα της πόλης και των οικισμών του Δήμου μας. Στην πόλη της Λευκάδας ειδικότερα, η τοπική κοινωνία δείχνει υποταγμένη στην κυριαρχία του αυτοκινήτου. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να γίνει η πόλη πιο «αναγνώσιμη» για τον επισκέπτη, ο Δήμος σχεδιάζει τη σήμανση της πόλης που απευθύνεται στους πεζούς, με επιγραφές για σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και πινακίδες προσανατολισμού που οδηγούν σε σημαντικές περιοχές, πάρκα, μουσεία, πολιτιστικούς χώρους κ.λπ. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Λευκάδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιβίωση σημαντικών ιστορικών τόπων και κτισμάτων μέσα στον ιστορικό ιστό. Για τη δημοτική αρχή αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η ενεργός συμμετοχή της στην αποκατάσταση, αναβίωση και ανάδειξη της ιστορικής Λευκάδας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

 

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν απροσπέλαστοι και όχι οργανικά ενταγμένοι στο Δήμο με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Οι περίπατοι που συνδέουν σημαντικούς χώρους και μνημεία, παρά τις συνεχείς εξαγγελίες, δεν έχουν υλοποιηθεί και οι διαμορφώσεις γύρω από τα πολιτιστικά μνημεία είτε απουσιάζουν είτε είναι προβληματικές. Στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδα να προωθηθεί η  αποκατάσταση των διατηρητέων κτισμάτων.

 

  • Να προστατευθούν οι γειτονιές από τη διερχόμενη υπερτοπική κίνηση οχημάτων που τις διαλύει, που αποτελεί πηγή ρύπανσης και θορύβου, αλλά και αιτία ατυχημάτων.
  • Να δημιουργηθεί σε κάθε γειτονιά ένα δίκτυο πεζόδρομων, πεζοδρομίων με ικανοποιητικό πλάτος και λωρίδων κίνησης των ποδηλάτων που να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη κίνηση προς τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, τις παιδικές χαρές, την πλατεία και την τοπική αγορά.
  • Nα καθοριστούν τα ωράρια τροφοδοσίας των εμπορικών καταστημάτων και να τηρηθούν οι κανόνες που ισχύουν στους πεζόδρομους για την είσοδο και στάση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και υλικών.
  • Nα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα στάθμευσης για τους κατοίκους και μάλιστα με τρόπους που σταδιακά θα περιορίζουν τη χρήση των δρόμων για στάθμευση.
  • Η αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, η ενθάρρυνση των ηπιότερων μορφών μετακίνησης και η απόδοση του αντίστοιχου δημόσιου χώρου στους πολίτες.
  • Η δημιουργία ενιαίου δικτύου ποδηλατοδρόμων και η προώθηση συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων κατά τα πρότυπα πόλεων του εξωτερικού.
  • Η δημιουργία χώρων στάθμευσης για δίκυκλα.
  • Εκτροπή των δρομολογίων των ΚΤΕΛ μέσα από τη πόλη της Λευκάδας και του Νυδριού και σε όσους οικισμούς το επιτρέπουν οι συνθήκες.
  • Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλες τις κοινότητες ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες.
  • Πεζοδρόμηση δρόμων στη πόλη της Λευκάδας, Νυδριού, Βασιλικής και γειτονιών οικισμών.

.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Θεωρούμε πως η Λευκάδα έχει ακολουθήσει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης απόλυτα υποταγμένο στις ανάγκες εξυπηρέτησης του μαζικού τουρισμού. Με επιλογές που αντιστρατεύονταν την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, συντηρήθηκε ένα μονοσήμαντο συγκεντρωτικό μοντέλο γύρω από το φτωχό σε παροχές τουρισμό. Οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν μέχρι σήμερα είχαν σαν στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης του υπερπληθυσμού του Αυγούστου με  υποδομές και μέσα που κατά το υπόλοιπο διάστημα παραμένουν αδρανή. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί αυτονόητα στο συμπέρασμα πως αυτή η ανεξέλεγκτη πολιτική «του αυτόματου πιλότου» πρέπει να σταματήσει και να αναζητηθεί μία άλλη με σχεδιασμό, πρόγραμμα, σωστή διαχείριση και κανόνες, μια πολιτική που θα προκρίνει την ποιότητα έναντι της ποσότητας.

 

Πιστεύουμε ότι οι τομείς του Πολιτισμού, της Παράδοσης, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών,  του Περιβάλλοντος, του Αθλητισμού, της Ψηφιακής Τεχνολογίας, της Πρωτογενούς Παραγωγής και Μεταποίησης πρέπει να συνδυαστούν και να αντιμετωπιστούν ως προκλήσεις που μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες ανάπτυξης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας.  Ο Δήμος της Λευκάδας πρέπει και μπορεί να είναι πρωτοπόρος σε αυτά.

 

Ενώ άλλες περιοχές πασχίζουν να δημιουργήσουν ταυτότητα για να διακριθούν στον ανταγωνισμό, τα νησιά μας έχουν ταυτότητα ιδιαίτερη που όμως δεν προβάλλεται. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το στίγμα μας στον ευρύτερο ανταγωνισμό. Με ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων και πόρων  μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα οργάνωσης και προβολής της ταυτότητας των Νησιών μας θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας διασφαλίζοντας  την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας, με άμεσα ανταποδοτικά οφέλη στα οικονομικά του Δήμου.

 

Και βέβαια είναι γνωστό ότι η τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει το νησί της Λευκάδας περιορίζεται κυρίως στους παραλιακούς οικισμούς του, όπου συνωστίζεται ο συντριπτικός όγκος των επισκεπτών-τουριστών ενώ, η μέσα Λευκάδα μάλλον παρακολουθεί χωρίς να απολαμβάνει το μερίδιο της οικονομίας του νησιού που της αναλογεί.

            Αποδεχόμενοι ότι η οικονομική ανάπτυξη του συνόλου των νησιών μας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό επιβάλλεται στο Δήμο της Λευκάδας να αναζητήσει τρόπους που θα βελτιώσουν το υπάρχον τουριστικό προϊόν με ποιοτικότερες υπηρεσίες, καταλύματα, προϊόντα, υποδομές ώστε να καταστούν ποιοτικότερα και ελκυστικότερα.

Συγχρόνως ο Δήμος μας απαιτείται να επιδιώξει και την αύξηση της περιορισμένης χωρητικότητας του νησιού της Λευκάδας !

            Άποψή μας ότι ο πλέον ενδεδειγμένος και ορθολογικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ανάπτυξη των οικισμών της μέσα Λευκάδας.

           Ανάπτυξη με την ανάδειξη της ταυτότητάς τους αρχικά και την καταγραφή των στόχων που θα θέσουμε (ιεραρχήσουμε) στη συνέχεια με την εκπόνηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος που θα αποτελεί τον οδηγό για την ορεινή Λευκάδα που επιθυμούμε. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Η αντιμετώπιση των θεμάτων του πολιτισμού από τις διαδοχικές διοικήσεις του Δήμου Λευκάδας είναι απογοητευτική. Χωρίς χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο. Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται  ως παραγωγή μαζικού θεάματος και υπηρετείται με λαϊκιστικά και πελατειακά κριτήρια. Επίσης ως υπηρεσιακή υπόθεση και διεκπεραιώνεται γραφειοκρατικά. Ο «δίαυλος»  πιστεύει ότι υπάρχουν ανενεργά δημιουργικά πρόσωπα του πολιτισμού στον τόπο μας και δικαιούνται να συμβάλουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την πολιτισμική ανάπτυξη της Λευκάδας σε βάθος χρόνου και με συμφωνημένες αρχές και στόχους.

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

Ο συνδυασμός μας θεωρεί δεδομένο ότι ο αθλητισμός είναι αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι δημότες. Προτεραιότητα αποτελεί η μαζικότερη συμμετοχή των δημοτών σε αθλητικές δραστηριότητες και η προώθηση μιας κουλτούρας που θα προάγει την υιοθέτηση ενός πιο δραστήριου και πιο υγιούς τρόπου ζωής. Για να επιτευχθεί αυτό, προϋπόθεση αποτελούν η ύπαρξη, η σωστή λειτουργία και η στελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την έκταση του διευρυμένου δήμου Λευκάδας.

 

Το όραμα του «δίαυλου» για τον αθλητισμό στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Λευκάδας, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την προσέγγιση εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι θα μπορέσει να προωθηθεί  μια αναβαθμισμένη εικόνα του Δήμου προς τους επισκέπτες και οι δημότες θα μπορούν να απολαύσουν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Βασική επιδίωξή μας είναι η διεύρυνση των δράσεων, η καλύτερη εκμετάλλευση και αύξηση των πόρων και εγκαταστάσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνεται το ποιοτικότερο αποτέλεσμα, με συνοπτικές διαδικασίες και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

 

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν την βάση ενός προγράμματος που ως τελικό αποτέλεσμα θα έχει την βελτίωση της καθημερινότητας και της υγείας των δημοτών, την ανάδειξη του έργου των συλλόγων, την απόκτηση αθλητικής κουλτούρας, την λογική διαχείριση των εγκαταστάσεων και την αποκάλυψη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του όμορφου τόπου μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 

Η οικονομική κρίση δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοτών. Το κοινωνικό κράτος στους δήμους είναι βασικός φορέας όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι δομές αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο κλπ) πρέπει να καλύψουν τις ευπαθείς ομάδες. Ο Δήμος οφείλει να ενισχύσει τις υπηρεσίες που τους παρέχει, με τρόπο δίκαιο και περισσότερο αποτελεσματικό. Να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης.

error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο